สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561 จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา พันธ์ภักดี พยาบาลดีเด่นด้านการควบคุมยาสูบ และ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อาภานันทิกุล พยาบาลดีเด่นสาขาการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล โดยรับประทานรางวัล จาก มล.สราลี กิติยากร (ผู้แทนพระองค์ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ) ในงานวันพยาบาลสากล เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ