สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560 ให้กับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อมุ่งสนับสนุนให้สมาชิกมีโอกาสสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณค่าทางวิชาชีพการพยาบาลและสุขภาพของประชาชน โดยมีรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนดังต่อไปนี้ 
1.นางสาวลลิตา สว่างจันทร์ สาขา การพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 14,000.00 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท)  
2.นางสาว อาภาพร เปลื้องกลาง สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวนเงิน 14,000.00 (หนึ่งหมื่นสี่พันบาท) และ
3.นางสาวรุจีรัตน์ แจ้งสุข สาขา การพยาบาลผู้ใหญ่ จำนวนเงิน 12,000.00 (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนสนับสนุนการทำวิจัยประจำปี 2560