หลักการและการประยุคต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน : Principles and Clinical Applications of Dule-Energy X-Ray Absorptiometry

หลักการและการประยุคต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน : Principles and Clinical Applications of Dule-Energy X-Ray Absorptiometry 
 

 

หนังสือ Principles and Clinical Applications of Dule-Energy X-Ray Absorptiometry
“หลักการและการประยุคต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน”

บรรณาธิการ

ชนิกา ศรีธรา

พิมพ์ครั้งที่ : 1 / พฤษภาคม พ.ศ.2565 , ฉบับ e-book มิถุนายน พ.ศ.2565

 

สั่งซื้อได้ที่