โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง : บทบาทของรังสีร่วมรักษา Neurovascular Diseases : Roles of Interventional Neuroradiology

โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง : บทบาทของรังสีร่วมรักษา  Neurovascular Diseases : Roles of Interventional Neuroradiology

 

 
โรคหลอดเลือดสมองและไขสันหลัง : บทบาทของรังสีร่วมรักษา  Neurovascular Diseases : Roles of Interventional Neuroradiology
บรรณาธิการ : ศิรินธรา (พงษ์เพ็ชร) สิงหรา ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ : บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์ จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กันยายน พ.ศ.2556