รังสีวิทยาของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและช่องท้อง Radiology of the infectious diseases of the abdomen

รังสีวิทยาของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและช่องท้อง Radiology of the infectious diseases of the abdomen 

 

                                                         (ไม่มีจำหน่าย)          
รังสีวิทยาของโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารและช่องท้อง Radiology of the infectious diseases of the abdomen 
บรรณาธิการ : พัชรินทร์ เภกะนันทน์ , จันทร์จิรา ชัชวาลา , เอาชัย กาญจนพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : เลิศลักษณ์
พิมพ์ครั้งที่ : 1 / กันยายน พ.ศ. 2541