การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ Plain Film Interpretation in Clinical Practice

การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ Plain Film Interpretation in Clinical Practice

 

                                                                   
การวินิจฉัยโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ Plain Film Interpretation in Clinical Practice  
บรรณาธิการ : สุวัธนา นนทะสุต
สำนักพิมพ์ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่จำกัด
พิมพ์ครั้งที่ : 2 / พ.ศ. 2556