You are here

กิจกรรมสัมมนาภาควิชาจิตเวชศาสตร์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จัดกิจกรรมสัมมนาภาควิชา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการทำงาน
ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม Garden Sea View Resort จังหวัดชลบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299