งานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 56'

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 56' 
"44 ปี รามาธิบดี: วิถีแห่งการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ"
ในหัวข้อดังนี้

Alcohol related problems in general practice
- Alcohol dependence
- Management of alcohol withdrawal
พญ.พันธนภา กิตติรัตนไพบูลย์
ผศ.พญ.ดาวชมพู นาคะวิโร

Emergency in Psychiatry
ศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล

ADHD: From Childhood to Adolescence and Adulthood
รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์