ประเมินคุณภาพหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน 56'

ภาควิชาได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.สมนึก ดำรงกิจชัยพร และคณะประเมินคุณภาพ
มาประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ สาขาจิตเวชทั่วไป และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ทางภาควิชาได้รับคำชื่นชม และข้อแนะนำต่างๆซึ่งจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้