หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้อง 816 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี