พิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี