ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561
ทั้งนี้ ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ จิตแพทย์และนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ให้สัมภาษณ์ รายการข่าว 3 มิติ “โดยเปิดเผยผลวิจัย ว่าในประเทศไทยพบการระบาดของยาเสพติดประเภทยาไอซ์ในวงกว้าง ทุกระดับในสังคม รวมทั้งเยาวชน พบตัวเลขทั่วประเทศมีผู้เสพยาไอซ์เกือบ10ล้านคน หากเสพแล้ว “กลไกของสมองจะติดยา” และเป็นต้นเหตุให้เกิดคดีอาชญากรรมรุนแรงขึ้น มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามากขึ้น  พร้อมแนะนำว่าในสังคมต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชนไทยเพื่อป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด”