ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวช่อง 33

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์  รองคณบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวช่อง 33
ในเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ปี 2562 จะมีผลบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ เน้นให้ความสำคัญ
ไปที่การคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับอันตรายจากกระทำความรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงปัญหาสุขภาพ
ที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครัวเรือน ทำให้สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นเจ็บป่วย