โครงการ “สร้างสุขภาพดี” (HAPPY BODY) กีฬาสี 2563 จิตเวชรามา

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการ “สร้างสุขภาพดี” (HAPPY BODY)  วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันจักรีนฤบดินทร์