ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป