You are here

ขอแสดงความยินดีแด่ รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.พญ.สุวรรณี พุทธิศรี
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาจิตเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299