You are here

การตรวจประเมินหลักสูตรจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินหลักสูตรจิตเวชศาสตร์การนอนหลับ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
(โดยรักษาระยะห่างและใส่หน้ากากอนามัยตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิท-19)
 
 
 
 

 
  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  Psychiatry.mahidol.ac.th
   อาคาร 3 ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล   
   270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-201-1478 โทรสาร 02-354-7299