ORTHO NEWS: EVENT  

You are here

แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

 
     วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 - - รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ.สุภนีวรรณ  เชาว์วิศิษฐ 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  rama.mahidol.ac.th/ortho/th
อาคาร 3 ชั้น 9 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1589  โทรสาร 02-201-1599