แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

 
     วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 - - รศ.นพ.พงศธร ฉันท์พลากร หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์ น.ต.หญิง พญ.สุภนีวรรณ  เชาว์วิศิษฐ