บทสัมภาษณ์พิเศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) สู่ความยั่งยืนของสากล

 

บทสัมภาษณ์พิเศษ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับการเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) สู่ความยั่งยืนของสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) กล่าวว่า หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) ได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีความเป็นนานาชาติ และสามารถเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนมากขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถศึกษาต่อ หรือทำงาน ณ ต่างประเทศได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในประเทศของตนเอง และต้องการปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาศึกษาอีกด้วย 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสู่มหาวิทยาลัยโลก พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) จุดเด่นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คือ นอกจากได้รับการรับรองจากองค์กรภายในประเทศ แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับจากสถาบันการศึกษาพยาบาล ณ ต่างประเทศ นอกจากการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะในระดับสากลแล้ว ยังเกิดความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัยร่วมกัน 

ในการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ในกรณีเป็นนักศึกษาไทย นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือแหล่งฝึกที่หลักสูตรฯ เลือก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรฯ จะทำการคัดเลือกแหล่งฝึก ณ ต่างประเทศ ตามคุณสมบัติของการเป็นแหล่งฝึกและเอื้อให้นักศึกษาได้ประโยชน์ ในการปฏิบัติงานภายหลังจบการศึกษา 

ช่องทางการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้มี 2 ช่องทาง คือ

  • ช่องทางที่ 1 เปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ช่องทางที่ 2 เปิดรับนักศึกษาพยาบาลที่กำลังศึกษาอยู่แล้วในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษา ต่างประเทศ โดยสามารถเทียบโอนในรายวิชา

ในเบื้องต้น เป็นการรับด้วยช่องทางที่ 2 ก่อน โดยมีการกำหนดเกณฑ์การรับเข้า และการเทียบโอนอย่างชัดเจน ในปีการศึกษา 2566 นี้ เป็นนักศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจาก Kunming Medical University ที่ผ่านเกณฑ์การรับสมัครจำนวน 12 คน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/nursing/rans/en/inter_program
โทร. 02-2012130

#หลักสูตรนานาชาติ #พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต