คณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะกรรมการประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รศ.ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
รศ.ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ อารีเอื้อ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริหาร วิจัยและนวัตกรรม
 
รศ.ดร.บัวหลวง   สำแดงฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ
 
รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง ธีระทองคำ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพและพัสดุ
 
รศ ดร. สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 
ผศ.ดร.อภิญญา  ศิริพิทยาคุณกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา ศิริพิทยาคุณกิจ
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
 
ผศ.ดร.สตรีรัตน์   ธาดากานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายนโยบายและแผนและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
อ.พิชญา ทองโพธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
 
อ.ดร.จำปี เกรนเจอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำปี เกรนเจอร์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี เก็จกรแก้ว
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการศึกษาพยาบาลศาสตร์
 
รศ.ดร.มณี อาภานันทิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ  โภคพลากรณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการวิชาการ
 
อ.ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
อาจารย์ ดร.อภรชา ลำดับวงศ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 
ผศ.ดร.นรีมาลย์  นีละไพจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีมาลย์ นีละไพจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการนักศึกษา
 
อ.ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
 
อ.ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
อาจารย์ ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการเงินการคลัง
 
 
 
 
อ.ดร.กานต์ ฉลาดธัญญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องุ่น   น้อยอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการพัฒนาทักษะทางคลินิก
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรียา ปทุมวัน
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร จึงเกรียงไกร
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
 
อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
อาจารย์ ดร.จิราพร ไลนิงเกอร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา คุววัฒนสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลชาติ      ดวงบุบผา
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ นินทจันทร์
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
 
อาจารย์ชไมพร โนนศรีชัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร  ภูมนสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์