โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยอาจารย์ชนมนันท์ ขันธวุฒิ และคณะวิจัย เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Nursing Studies


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ ผู้ช่วยอาจารย์ชนมนันท์ ขันธวุฒิ และคณะวิจัย

เนื่องในโอกาสบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติ International Journal of Nursing Studies