โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ขอแสดงความยินดี แด่ พว. ธมลวรรณ ยอดกลกิจ เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้เป็น "บุคคลทำหน้าที่ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ (New Surveyor)" ประจำปี 2566 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)


 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอแสดงความยินดี แด่ พว. ธมลวรรณ ยอดกลกิจ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ ศิษย์เก่าหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร รุ่นที่ 1 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้เป็น "บุคคลทำหน้าที่ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ (New Surveyor)" ประจำปี 2566 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

#พยาบาลรามาธิบดี #พยาบาลแห่งอนาคต