You are here

คณะกรรมการด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม

  • คณะกรรมการด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ที่ปรึกษา
 
อ.ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาชีพการพยาบาลสู่ความเป็นเลิศกรรมการ
กรรมการ
 
 
อ.พิชญา ทองโพธิ์
อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยี ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
อาจารย์ ดร.องุ่น น้อยอุดม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านการศึกษาพยาบาลศาสตร์และการพัฒนาทักษะทางคลินิก
กรรมการ
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผจงจิต ไกรถาวร
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์
อาจารย์ ดร.ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร. ชุลีพร พรห์ม
อาจารย์ ดร. ชุลีพร พรห์ม
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
กรรมการ
 
อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา
อาจารย์ ดร.ปริญญา สารธิมา
อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
กรรมการและเลขานุการ
 
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
นายภาสกร ศิระพัฒนานนท์
หัวหน้างานสนับสนุนการศึกษาและสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
นางสาวแพร บรรณาการ
นางสาวแพร บรรณาการ
ผู้ช่วยเลขานุการ