You are here

คณะกรรมการด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม

  • คณะกรรมการด้านกิจการพิเศษและศิลปวัฒนธรรม

รศ.ดร.พูลสุข  เจนพานิชย์  วิสุทธิพันธ์
รศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ที่ปรึกษา
 
อ.ดร.วิไล นาป่า
อาจารย์ ดร.วิไล นาป่า
ประธานกรรมการ
 
 
อ.พิชญา ทองโพธิ์
อาจารย์ พิชญา ทองโพธิ์
กรรมการ