สิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

 
 
 
สิ่งแวดล้อม
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างไม่มี
ขีดจำกัด โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีได้จัดให้มี
คอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้สืบข้อมูลทั้งจาก
ฐานข้อมูลทั่วไป และจากวารสารทั้งการแพทย์
พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่เสียค่า
ใช้จ่าย ทั้งในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ
ในหอพักนักศึกษา

ที่โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พญาไท ยังเป็นที่ตั้ง
ของห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ซึงเป็นห้องสมุดที่ทันสัย มีหนังสือ
และวารสารที่มีชื่อเสียงทางการพยาบาลเป็น
จำนวนมาก รวมทั้งเปิดให้บริการในด้านข้อมูล
ความรู้และสื่อมัลติมีเดียที่น่าสนใจ