โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ (2563)
 
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วินัย วนานุกูล

 

สาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา โทรศัพท์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล 02-201-1477 ต่อ 11
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ 02-201-2426
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร 02-201-1141 ต่อ 402
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลยา จงเจริญประเสริฐ 02-201-1647
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม 02-201-1374
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอรพิชญา ศรีวรรโณภาส 02-201-2588
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษณ์สุข 02-201-1387
02-201-1304
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ 02-201-2373
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 02-201-1581
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ มล.ชาครีย์ กิติยากร 02-201-1116
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์จรุงไทย เดชเทวพร 02-201-1386
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย 02-201-0082
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร 02-201-1671-2
อาจารย์ แพทย์หญิงนภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร 02-201-1619
02-201-1629
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ 02-201-1628
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู 02-201-1301
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์ 02-201-0107
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล 02-200-3776

 

งานฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

หน่วยสนับสนุนทั่วไป

  • ธุรการสาขาวิชา
  • บุคคล/สารบัญ
  • งบประมาณ/พัสดุ
  • บริการทั่วไป

หน่วยสนับสนุนพันธกิจ

  • การศึกษาระดับก่อนปริญญา
  • การศึกษาระดับหลังปริญญา
  • บริการงานวิชาการ/วิจัย
  • บริการรักษาพยาบาล