ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

เกี่ยวกับเรา
ABOUT US

You are here

โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์

 

โครงสร้างการบริหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ (2563)
 
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ ศาสตราจารย์นายแพทย์วินัย วนานุกูล

 

สาขาวิชา หัวหน้าสาขาวิชา โทรศัพท์
1. โรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ (Allergy Immunology & Rheumatology) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปารวี ชีวะอิสระกุล 02-201-1477 ต่อ 11
2. โรคหัวใจ (Cardiology) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ 02-201-2426
3. โรคผิวหนัง (Dematology) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร 02-201-1141 ต่อ 402
4. โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Endocrinology and Metabolism) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลยา จงเจริญประเสริฐ 02-201-1647
5. เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม 02-201-1374
6. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics Medicine) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญา ศรีวรรโณภาส 02-201-2588
7. โรคทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology & Hepatology) ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษณ์สุข

02-201-1387
02-201-1304

8. โลหิตวิทยา (Hematology) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมพ์ใจ นิภารักษ์ 02-201-2373
9. โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases) ศาสตราจารย์แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล 02-201-1581
10. โรคไต (Nephrology) ศาสตราจารย์นายแพทย์ มล.ชาครีย์ กิติยากร 02-201-1116
11. ประสาทวิทยา (Neurology) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์จรุงไทย เดชเทวพร 02-201-1386
12. โภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ (Nutrition and Biochemical Medicine) รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย 02-201-0082
13. มะเร็งวิทยา (Oncology) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร 02-201-1671-2
14. โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบการหายใจ (Pulmonary and Critical Care Medicine) อาจารย์แพทย์หญิงนภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร 02-201-1619
02-201-1629
15. เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology and Toxicology) ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ 02-201-1628
16. อายุรศาสตร์ทั่วไป (General Medicine) รองศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู 02-201-1301
17. เวชบำบัดวิกฤต (Critical Care) รองศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์เทพ ธีระวิทย์ 02-201-0107
18. อายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine) ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล 02-200-3776

 

งานฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

หน่วยสนับสนุนทั่วไป

  • ธุรการสาขาวิชา
  • บุคคล/สารบัญ
  • งบประมาณ/พัสดุ
  • บริการทั่วไป

หน่วยสนับสนุนพันธกิจ

  • การศึกษาระดับก่อนปริญญา
  • การศึกษาระดับหลังปริญญา
  • บริการงานวิชาการ/วิจัย
  • บริการรักษาพยาบาล