คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ วัฒนไกร

คณาจารย์

ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงณัฎฐา รัชตะนาวิน
ศาสตราจารย์นายแพทย์วาสนภ วชิรมน
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทราย รัตนเขมากร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกมุทนาถ จันทร์ประภาพ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุธินี รัตนิน
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พูลเกียรติ สุชนวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมศักดิ์ ตันรัตนากร
อาจารย์นายแพทย์ธีรพงษ์ รัตนนุกรม