ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สาขาวิชา

ภาควิชาอายุรศาสตร์เป็นภาควิชาที่ใหญ่ที่สุดในคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มีสาขาวิชาต่างๆ 18 สาขาวิชา ดังนี้

 1. โรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ (Allergy, Immunology & Rheumatology)
 2. โรคหัวใจ (Cardiology)
 3. โรคผิวหนัง (Dermatology)
 4. โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม (Endocrinology & Metabolism)
 5. โรคทางเดินอาหารและตับ (Gastroenterology & Hepatology)
 6. โลหิตวิทยา (Hematology)
 7. โรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบการหายใจ (Pulmonary and Critical Care Medicine)
 8. มะเร็งวิทยา (Oncology)
 9. โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)
 10. โรคไต (Nephrology)
 11. ประสาทวิทยา (Neurology)
 12. โภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ (Clinical Nutrition & Biochemical Medicine)
 13. เวชพันธุศาสตร์ (Genetics Medical)
 14. เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatics Medicine)
 15. เภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก (Clinical Pharmacology & Toxicology)
 16. อายุรศาสตร์ทั่วไป (General Medicine)
 17. เวชบำบัดวิกฤต (Critical care Medicine)
 18. อายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep Medicine)