สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก (Clinical pharmacology and toxicology)