ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

 

 

                                                         

การบริหารโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เนื่องจากอาจารย์ที่ฝึกอบรมจากทั้งสองภาควิชา ทำงานในศูนย์พิษวิทยา ประกอบกับมีจำนวนผู้ฝึกอบรมชั้นปีละ 1 คน โครงสร้างการฝึกอบรมจึงเป็นการผสมผสานระหว่างภาควิชาและศูนย์พิษวิทยาตามแผนผังที่แสดง

 

แผนผังโครงสร้างองค์กรโครงการฝึกอบรมอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา