หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

รายนามหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์

10. ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล

พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน

9. รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์

พ.ศ. 2557 - 2561
 
8. ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557

7. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุญมี สถาปัตยวงศ์

พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553

6. ศาสตราจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีย์ จูฑา

พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549

5. ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
4. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2542
3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2538
2. ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2530
1. ศาสตราจารย์นายแพทย์รจิต บุรี พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2523