พันธกิจ/ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)  และพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

วิสัยทัศน์ : เป็นภาควิชาอายุรศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ :

  • จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการนำไปประยุกต์ใช้
  • ให้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจของแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

  • ผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ มีความเป็นสากล และมีความสามารถด้านการวิจัย

ผลการดำเนินงานข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปี 2565
แผนยุทธศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปี 2564–2567
บุคลากรและผลงานเด่น ภาควิชาอายุรศาสตร์ 2565
กิจกรรมภาควิชาอายุรศาสตร์ 2565

ระบบรับข้อร้องเรียนของงานการศึกษาหลังปริญญา แผนภูมิ Website