ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

พันธกิจ/ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission)  และพันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

วิสัยทัศน์:  เป็นภาควิชาอายุรศาสตร์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย
พันธกิจ:

  • จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์และอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการนำไปประยุกต์ใช้
  • ให้บริการทางการแพทย์และบริการวิชาการที่มีมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจของแผนการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

  • ผลิตอายุรแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ มีความเป็นสากล และมีความสามารถด้านการวิจัย

ระบบรับข้อร้องเรียนของงานการศึกษาหลังปริญญา แผนภูมิ website