อายุรศาสตร์เกียรติยศ

 

     อายุรศาสตร์เกียรติยศ เป็นเรื่องราวของอาจารย์อาวุโสของภาควิชาอายุรศาตร์ ที่ได้นำความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการให้เกิดแก่ภาควิชาฯ นับตั้งแต่ทศวรรษแรกของการก่อตั้งโรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความจำกัดทางด้านทรัพยาการ ทั้งสถานที่ อุปกรณ์ แหล่งเงินทุน และบุคคล แต่ด้วยความรักในงานวิชาการ และมีความปรารถนาที่จะนำรามาธิบดีไปสู่ความมีชื่อเสียงและความก้าวหน้าทั้งในด้านวิจัย การบริการ และการเรียนการสอน อาศัยความเสียสละความอดทน ความพยายาม และความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ของท่านอาจารย์อาวุโสเหล่านี้ ทำให้ภาควิชาอายุรศาสตร์สามารถพัฒนางานในด้านต่างๆ จนมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการอ้างอิงจากนักวิชาการทั่วโลก อาจารย์หลายท่านได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่ต่างประเทศ ร่วมเขียน
ตำราชั้นนำหลายเล่ม และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลทั้งในระดับประเทศและนานาชาตินำชื่อเสียงมาสู่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผลพวงที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิชาการทำให้มาตรฐานการบริการผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการด้วยเครื่องมือและวิทยาการที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้านได้รับการถ่ายทอดในสิ่งที่ดีที่สุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของสถานพยาบาลที่ตนจะออกไปทำงานในอนาคต
     ภาควิชาอายุรศาสตร์จึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสนำความสำเร็จของอาจารย์อาวุโสเหล่านี้มารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน เพื่อศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์อันมีค่าของท่าน
 

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงถนอมศรี ศรีชัยกุล

พันโทนายแพทย์สมพนธ์ บุณยคุปต์

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมชาติ โลจายะ

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชา คูระทอง

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย ตันไพจิตร

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์

ศาสตราจารย์นายแพทย์เทพ หิมะทองคำ

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย อติชาตการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์กอบชัย พัววิไล