ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์