ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล