ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ขอบเขตการดำเนินงาน

ขอบเขตการดำเนินงาน

 

วิสัยทัศน์เป็นสาขาวิชาฯชั้นนำในระดับสากล

ค่านิยม สอดคล้องกับค่านิยมของคณะฯ “มุ่งเรียนรู้ คู่คุณธรรม ใฝ่คุณภาพ ร่วมสานภารกิจ คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม”

 

พันธกิจ              

     จัดองค์กรเพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรด้านพิษวิทยา เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการด้านพิษวิทยาทำการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพิษวิทยา  รวมทั้งรณรงค์และชี้นำสังคมด้านสุขภาพและความปลอดภัย

 

พันธกิจของหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

          ภาวะทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล การดูแลรักษาที่เหมาะสมมีผลดีต่อการรักษาทำให้ผู้ป่วยหายหรือทุเลาจากโรค สามารถกลับไปทำงานหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เร็ว ดังนั้นความรู้ทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยาความสำคัญในการรักษาผู้ป่วย

พิษวิทยาทางการแพทย์เป็นแขนงของเวชปฏิบัติที่มุ่งเน้นการวินิจฉัย การรักษา การป้องกัน ภาวะพิษซึ่งอาจรวมถึงภาวะอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ภาวะพิษที่เกิดการการประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม จากสารเสพเพื่อผ่อนคลาย อาหาร สารชีวภาพ และสารกัมมันตรังสี ในกลุ่มผู้ป่วยที่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มอายุตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และ กลุ่มประชากรพิเศษ เช่น หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ เป็นต้น แพทย์ที่ผ่านการอบรมจะต้องมีความสามารถวางแผน ให้บริการและประเมินผลการดูแลรักษาและป้องกันภาวะพิษทั้งในระดับ ผู้ป่วยเดี่ยว กลุ่มผู้ป่วย และเหตุอุบัติภัยได้ โดยการดูแลผู้ป่วยจากภาวะพิษนี้ต้องทำได้ทั้งในคลินิกผู้ป่วยนอก ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย หออภิบาล ศูนย์พิษวิทยาและในสถานการณ์นอกโรงพยาบาล เช่น ชุมชน สถานที่ทำงานหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ โดยเวชปฏิบัติเหล่านี้ต้องมีความเหมาะสมกับบริบทของชุมชน สังคม และระบบสุขภาพของประเทศไทย

ดังนั้นหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ได้กำหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ดังนี้         

  1. จัดการศึกษาผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา เพื่อเป็นผู้ดูแลรักษา ให้คำแนะนำการรักษา ส่งเสริมและป้องกันทางด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา และ/หรือเพื่อเป็นอาจารย์แพทย์ฝึกอบรมความรู้และทักษะในด้านเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา สอดคล้องต่อความต้องการของชุมชน สังคม และระบบสุขภาพ
  2. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาตนเอง เรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม
  4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมกับสหวิชาชีพ มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ความรับผิดชอบ ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กรมีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยโดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม
  5. สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการกระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพภายใต้บริบททางสังคม ระบบสุขภาพและเศรษฐกิจที่หลากหลาย

 

สมรรถนะหลักของสถาบันฝึกอบรม

        สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยาร่วมกับศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มีสมรรถนะหลักในการให้คำปรึกษากับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการวินิจฉัยและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษอย่างครบวงจร โดยในแต่ละปีได้ให้คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยเฉลี่ย 3 ปีหลังมีจำนวนมากกว่า 27,000 รายต่อปี  ศูนย์พิษวิทยามีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น สถานเสวภา สภากาชาดไทย กรมการแพทย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สมาคมพิษวิทยาคลินิก สำหรับในระดับนานาชาติได้แก่ WHO South-East Asia Regional Office, International Chemical Safety Programme, Asia Pacific Association of Medical Toxicology และศูนย์พิษวิทยาอื่นในภูมิภาค

        ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี ได้ระบแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลกให้เป็น WHO Collaborating Center for the Prevention and Control of Poisoning ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 และเป็นหน่วยงานที่องค์การอนามัยโลกส่งแพทย์มารับการอบรมด้านพิษวิทยาคลินิกและการบริหารศูนย์พิษวิทยา

        อาจารย์ของหลักสูตรฯมีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางพิษวิทยาคลินิกด้านต่างๆเช่น สารเคมี ยา สารเสพติด พืชพิษและสัตว์พิษ ทั้งอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์พิษสารสนเทศมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติระดับ Q1 และ Q2 ทุกปี มีการสร้างนวตกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยสารพิษมีความถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น

        โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในระดับสูงกว่าตติยภูมิ ภาควิชาอายุรศาสตร์มีสาขาวิชาต่างๆครบถ้วน และมีภาควิชาที่สำคัญอย่างครบถ้วน ส่งผลต่อการฝึกอบรมที่ดีและมีคุณภาพ ผู้รับการฝึกอบรมมีโอกาสได้เรียนรู้การดูแบรักษาผู้ป่วยได้ในทุกแง่มุม โดยเฉพาะที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถขั้นสูง เช่นการเปลี่ยนอวัยวะ เป็นต้น

          คณะฯและภาควิชามีนโยบาย กลไกและทุนสนับสนุนให้บุคคลกรทุกระดับ รวมทั้งแพทย์ประจำบ้านต่อยอดทำวิจัย