ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep medicine)

 

เกี่ยวกับสาขาวิชา
คณาจารย์
ขอบเขตการดำเนินงาน
บุคลากร
ผลงานวิจัย

 

การติดต่อ/สถานที่

อาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ศูนย์โรคการนอนหลับ) ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-200-3776 , 02-201-3761