สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ (Sleep medicine)

 

เกี่ยวกับสาขาวิชา
คณาจารย์
ขอบเขตการดำเนินงาน
บุคลากร
ผลงานวิจัย

 

การติดต่อ/สถานที่

อาคาร ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ (ศูนย์โรคการนอนหลับ) ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2200-3767