ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล

คณาจารย์

อาจารย์นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ