คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล

คณาจารย์

อาจารย์นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิสาข์สิริ ตันตระกูล
หัวหน้าสาขาวิชา
 
อาจารย์นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ
อาจารย์นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
 
อาจารย์ นายแพทย์พงศกร ตนายะพงศ์
อาจารย์ นายแพทย์พงศกร ตนายะพงศ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา