ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบการหายใจ (Pulmonary and Critical Care Medicine)