ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์แพทย์หญิงนภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิบูลย์ บุญสร้างสุข
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงประภาพร พรสุริยะศักดิ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงยุดา สุธีรศานต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล
   
  อาจารย์นายแพทย์ธนัญชัย เพชรนาค