ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์แพทย์หญิง วิสาข์สิริ ตันตระกูล

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประภาพร พรสุริยะศักดิ์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิบูลย์ บุญสร้างสุข
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระศักดิ์ แก้วอมตวงศ์
อาจารย์แพทย์หญิง นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ยุดา สุธีรศานต์
อาจารย์นายแพทย์ เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล
  อาจารย์ นายแพทย์ธนัญชัย เพชรนาค
  อาจารย์ นายแพทย์สมประสงค์ เหลี่ยมสมบัติ