ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

บุคลากร

บุคลากรประจำสาขาวิชาในปัจจุบัน

1                 นางกุลณี   วงศ์วิวัฒน์ (นักเทคนิคการแพทย์)             

2                 นางสไบทิพย์  จูฑะกาญจน์ (พยาบาล)

3                 นางสุพัตรา  เขียวหวาน (พยาบาล)                          

4                 นางจริยา  เลาหวิช  (พยาบาล)

5                 นางพรพิมล โอเจริญ (พยาบาล)                  

6                 นางสาวยุพาวดี    คุ้มวงษ์ (พยาบาล)

7                 นางสาวสรางค์รัตน์ เหลืองดำรงชัย (พยาบาล)           

8                 นางอภิญญา  วินิฐานนท์ (ผู้ช่วยพยาบาล)

9                 นางสาวศิรินทร์นภา เฉลิมพงษ์ (ผู้ช่วยพยาบาล)        

10          นางฐิติพร  เติมสินพิบูล (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

11          นางวัชรี    คุ้มม่วง  (พนักงานช่วยการพยาบาล)

12          นางสาวนันทิชา บุญครอบ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์)

13          นางสมศรี  ชมจำปา (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์)              

14          นางธิดา   ศรีแก้ว (คนงานห้องทดลอง)

15          นางสุปาณี  มาประจวบ  (พนักงานช่วยการพยาบาล)

16          นางสาวอรวรรณ ไพคำนาม (พนักงานสถานที่)