ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

เกี่ยวกับสาขา

ประวัติความเป็นมา

     นับแต่มีการก่อตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในระยะแรก อาจารย์ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจได้ปฏิบัติงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นหน่วยงานรวมทั้งโรคปอดและโรคหัวใจ จนในปี พ.ศ. 2516 จึงได้แยกหน่วยงานดังกล่าวเป็นสาขาโรคปอด และสาขาโรคหัวใจอย่างเป็นทางการ ทำให้เกิดความชัดเจนในการสอน การให้บริการ การวิจัย ตลอดจนการพัฒนาหน่วยงานไปในทิศทางที่ดีขึ้น หัวหน้าสาขาโรคปอดคนแรก คือ อาจารย์นายแพทย์ยศวีร์ สุขุมาลจันทร์       

     สาขาโรคปอด หรือสาขาโรคระบบการหายใจ (Division of Pulmonary Diseases) ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเรียนการสอนและการให้บริการ และด้วยสายงานที่เกี่ยวข้อง และขอบข่ายหน้าที่ที่ต้องให้การสอนและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบการหายใจไปพร้อม ๆ กับการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤตอย่างแยกกันไม่ออก ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2542 สาขาโรคปอดจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสาขาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤต (Division of Pulmonary and Critical Care Medicine) เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานประจำที่รับผิดชอบและปฏิบัติ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและการให้บริการ

   ต่อมามีการแยก สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤต เป็นสาขาวิชาใหม่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับหลักสูตรเวชบำบัดวิกฤตของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีโดยเฉพาะ ในปี พศ. 2559