ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัลยา จงเจริญประเสริฐ

คณาจารย์

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชลิต รัตรสาร
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศ์อมร บุนนาค
อาจารย์นายแพทย์สิระ กอไพศาล