คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลยา จงเจริญประเสริฐ

คณาจารย์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชลิต รัตรสาร
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฉัตรประอร งามอุโฆษ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงหทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุตินธร ศรีพระประแดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงศ์อมร บุนนาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สิระ กอไพศาล