ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรพิชญา ศรีวรรโณภาส

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิรินทร ฉันศิริกาญจน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงศิรสา เรืองฤทธิ์ชาญกุล
อาจารย์นายแพทย์ทวีวัฒน์ อัศวโภคี
อาจารย์นายแพทย์ศรัณย์  ธนพฤฒิวงศ์
 อาจารย์แพทย์หญิงธัญชนก  จัตตารีส์
อาจารย์แพทย์หญิงลิลลี่ ชัยสมพงษ์