ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

    รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ โอบจุฬ ตราชู

 

คณาจารย์

  อาจารย์แพทย์หญิงเพราพิลาศ ศรีสุวรรณ
   
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ กุลพงษ์ ชัยนาม

(สถาบันจักรีนฤบดินทร์)