คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

    รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู

 

คณาจารย์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเพราพิลาศ ศรีสุวรรณ
 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กุลพงษ์ ชัยนาม

(สถาบันจักรีนฤบดินทร์)