คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร

คณาจารย์

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร

(อาจารย์พิเศษ)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เรวัต พันธุ์วิเชียร
รองศาสตราจารย์ ร.อ. นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธัญนันท์ ใบสมุทร
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์
อาจารย์ นายแพทย์ธัช อธิวิทวัส
อาจารย์ นายแพทย์พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
อาจารย์ แพทย์หญิงธีรดา  ศิริปุณย์
  อาจารย์ นายแพทย์ธเนศ เดชศักดิพล
  แพทย์หญิงธนพร ธำรงจิรพิพัฒน์