ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธิติยา เดชเทวพร

คณาจารย์

 ศาสตราจารย์นายแพทย์วรชัย รัตนธราธร

(อาจารย์พิเศษ)

รองศาสตราจารย์นายแพทย์เรวัต พันธุ์วิเชียร
รองศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ 
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์
อาจารย์นายแพทย์ธัช อธิวิทวัส
อาจารย์นายแพทย์พิชัย จันทร์ศรีวงศ์
อาจารย์แพทย์หญิงธีรดา  ศิริปุณย์
   
  อาจารย์นายแพทย์ธเนศ เดชศักดิพล