ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง อัจฉรา ธัญธีรธรรม

คณาจารย์

    รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธันยชัย สุระ
อาจารย์ช่วยสอน     
นายแพทย์จักรกฤษณ์  เอื้อสุนทรวัฒนา (จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน)