คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม

คณาจารย์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ธันยชัย สุระ
  อาจารย์ นายแพทย์คณินทร์ ศรีอุดมพร