ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัจฉรา ธัญธีรธรรม

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธันยชัย สุระ
   
  อาจารย์นายแพทย์คณินทร์ ศรีอุดมพร