ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร    

คณาจารย์

     อาจารย์นายแพทย์ ปริย พรรณเชษฐ์

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย (ฉันทวศินกุล)

   ผศ. นพ. กลุพงษ์ ชัยนาม
  อาจารย์นายแพทย์ วิบูลย์ ธานีปกรณ์
ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)นายแพทย์ สุรัตน์ โคมินทร์

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ)แพทย์หญิง จุฬาภรณ์ รุ่งพิสุทธิพงษ์