คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
หัวหน้าสาขาวิชา
 

 

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมหลวงทยา กิติยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พงษ์ภพ อินทรประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์
อาจารย์ แพทย์หญิงศุภมาส เชิญอักษร
อาจารย์ นายแพทย์อัครวิทย์ พูลสมบัติ
อาจารย์ นายแพทย์อาลันณ์ จันท์จารุณี
อาจารย์ แพทย์หญิงสริตา รัตนอมรพิน