ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

     อาจารย์นายแพทย์ นรินทร์ อจละนันท์

คณาจารย์

   
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวง ทยา กิติยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ พงษ์ภพ อินทรประสงค์
อาจารย์นายแพทย์ อัครวิทย์ พูลสมบัติ

อาจารย์แพทย์หญิง ศุภมาส เชิญอักษร