ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข 

คณาจารย์

รองศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวง ทยา กิติยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงษ์ภพ อินทรประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์
อาจารย์นายแพทย์นรินทร์ อจละนันท์
อาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ พูลสมบัติ

อาจารย์แพทย์หญิงศุภมาส เชิญอักษร