ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล รับการฟังการบรรยายแล...

 

เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ...

 

รองศาสตราจารย์นายแพทย์สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธ...

 

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นท...

 

ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเ...

 

ผู้เข้าอบรม หลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 46 โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล เข้าศึกษาดูงานเยี่ย...

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่46 ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อิ...

 

ด้วยงานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดอบรมหลักสูตร...

 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล...

 

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่46 ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 

 

งานโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล จัดให้มีการศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 255...

 

การอบรมหลักสูตร การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 44 ในหัวข้อ การพัฒนาผู้นำตามแนวทางจิตตปัญญา ณ บ้านอัมพวา รีสอร์...