ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561

 

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่น 47 ประจำปี 2561

 

ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบสารสนเทศทางการแพทย์" รุ่นที่ 8 (CIO8) เข้ารับการฟังการบรรยายและศึกษา...

 

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการ...

 

วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Hospital Management and Administrat...

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00-16.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Hospital Management and Administr...

 

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "Hospital Management and Administr...

 

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 9.00น. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนการบริหา...

 

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และบรร...

 

  ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี พร้อบกับ รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รองคณบดี ฝ่ายโรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล...

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00-12.00น. ศ.คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์รองคณบดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดกา...

 

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 14.30.-16.00น. ศ.นพ.อร่าม โรจนสกุล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็...