งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายกลุ่มผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 617 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยง ภาควิชา" ให้แก่ภาควิชาต่งๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ ห้องเรียน 813 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน"  ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจ เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  เมื่อวันที่  3-4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา อาคารบริรักษ์  ชั้น 3

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ  คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงภาควิชา ให้แก่ภาควิชาต่างๆ   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ทับขวัญรีสอร์ต แอนด์สปา จ.นนทบุรี

 
 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายการคลัง  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 6

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

วันที่  2 เมษายน  2558  ณ ห้องประชุม  907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

 

วันที่ 14 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

 

วันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

 

วันที่ 7 มกราคม  2557 ณ ห้องประชุม 810B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

 

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2557 ณ ห้องประชุม 910B  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี