ข่าวสารประชาสัมพันธ์
NEWS  

You are here

 
การควบคุมภายใน

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 20 มกราคม 2560

 

กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนากลไกการควบคุมภายใน"  ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจ เมื่อวันที่ 16  พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร ณ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา  เมื่อวันที่  3-4 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสัมมนา อาคารบริรักษ์  ชั้น 3

 

กำหนดส่งข้อมูล ภายใน วันที่ 8 กรกฎาคม 2559

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ  คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการประเมินความเสี่ยงภาควิชา ให้แก่ภาควิชาต่างๆ   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

การประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง ประจำ ปีงบประมาณ 2560

 

กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่  13 พฤษภาคม  2559

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดอบรมหลักสูตรแนวทางการพัฒนากลไกการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO ให้แก่หน่วยงานตามพันธกิจและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องเรียน 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้บริหารและบุคลากร สำนักโรคอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 ณ ทับขวัญรีสอร์ต แอนด์สปา จ.นนทบุรี

 
 

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการผู้ประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk Champion)ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2559 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้สรุปผลการเข้าถึงข้อมูลเว็บไซต์งานบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปี 2558 

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายการคลัง  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเรียนรวม ชั้น 6

 

งานบริหารความเสี่ยงได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 810B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 

การติดตามความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 ไตรมาส 1-2 กำหนดส่งข้อมูล  ภายในวันที่  15  กุมภาพันธ์  2559

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากที่นี่

 

งานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ปีงบประมาณ 2558 เสร็จสิ้นแล้ว

 

 

การประเมินความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559 กำหนดส่งข้อมูล ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558

 

วันที่  2 เมษายน  2558  ณ ห้องประชุม  907  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 

 

Pages